Borup Vandværk Amba                

      Stenhøjparken 41 4140 Borup Telefon: 57 52 13 00  Mobil: 50 55 02 09

      Mail: info@borupvand.dk

Startside

Nyheder

Priser

Fakta

Dokumenter

Vandkvalitet

Ejerskifte

Min side

Vand-samarbejde

Betalings-termine

Bestyrelse

 

Ved ledningsbrud og unormal opstigning af vand på veje og fortove: kontakt     57 52 13 00,    50 55 02 09,    21 68 00 50

 


2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling 19. aug. 2019

 

2018

Referat fra generalforsamlingen 25/4 2019

Bestyrelsens Beretning

Årsrapport 2018

 

 

2017

Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamlingen 25/4   2018

Årsrapport 2017

Persondatapolitik for Borup Vandværk Amba

 

For at kunne levere vand har vi har behov for at behandle personoplysninger. Borup Vandværks persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Driftsleder Willy Larsen, Stenhøjparken 41, 4140 Borup telefon 50 55 02 09 mail: info@borupvand.dk

 

Dataansvarlig

Borup Vandværk Amba, Stenhøjparken 41, 4140 Borup CVR-nr 30640977

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
 • Forbrugsdata der kan henføres til en person

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde vandværket fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

 

Informationssikkerhed

Vi tilstræber at beskytte vandværket og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandværket:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
 • Gennemførelse af risikovurdering af systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi vil samarbejde med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 


VAND I VARMEN

 

Når solen og varmen tilsmiler os udover alle forventninger har vi alle brug for vand (meget vand!).

Forbruget i Borup Vandværk ligger i øjeblikket 20-25 % over det normale forbrug.

Men det er overhovedet ikke noget problem da vi i Borup Vandværk har et velfungerende værk med flere forskelligt placerede boringer.

Vi kan konstatere, at grundvandsspejlet er stabilt og vi kan derfor fortsætte med at levere rent og frisk vand, som vi i øvrigt løbende tester for bakterier og ikke mindst pesticider.

En del af de stoffer, vi har testet for, er faktisk efterfølgende kommet på den nationale prøve plan.

Men i Borup Vandværk arbejder vi ud fra et forsigtighedsprincip og vil hellere være lidt på forkant og derved sikre vore forbrugere, ved fortsat at kunne sende rent og sikkert vand frem i hanerne.

Til orientering kan vi informere, at vi har fået testet for følgende:

Methyl-Despenyl-chloridazon

Despenyl-chloridazon

1-2-4 Triazol

Mikroplast

 

Samtlige af ovenstående prøver, viser at vandet fra Borup Vandværk, er af bedste kvalitet.

Derudover monitorerer vi udviklingen inden for følgende områder:

Dimethylsulfamid (som oftest findes i områder med intensivt jordbær produktion)

PFAS - Fluorstoffer (som tilsyneladende nu forbindes med brystkræft).

Glyphosat, som er det aktive stof i ”Round Up”. Man har i 515 kontroller (boringer) fundet stoffet i 2 % og heldigvis kun en enkelt boring hvor indholdet oversteg grænseværdien. Man mener at kraftige regnskyl har bevirket at stoffet hurtigere kunne nedsive til grundvandet men alle teorier tyder på at ekstremt vejr, herunder regn, er noget vi må indstille os på fremover så vi vil gerne (endnu engang) fra vandværkets side opfordre til helt, at droppe gift-midler i private haver.

Historien viser som regel det samme forløb:

Et givent stof godkendes og kommer på markedet og 10 år efter konstaterer man, at det alligevel har skadelig indvirkning set over en længere periode og man nu, udover at skulle håndtere problemet, er blevet ”klogere”?

 

LOKALT STÅR VI STÆRKERE SAMMEN

Til orientering arbejder både Borup Vandværk og Borup Fjernvarme Værk på etablering af et tættere samarbejde. Der ligger en lang række synergier ved at samarbejde og disse plus en fælles stærkere organisation vil fremover komme vore forbrugere til gode.

Vi har netop modtaget et positivt tilsagn fra skat; de ser ingen problemer i at lade 2 forskellige lokale forsyningsselskaber arbejde tættere sammen så nu arbejder begge bestyrelser videre på projektet i en positiv optimistisk ånd.

 

 

VAND FORSYNING OG DRIFT.

Da Borup er blandt de områder i Danmark med størst ekspansion og mange nye tilflyttere (de har sikkert hørt om vores vand og høje kvalitet) kigger vi også på en langsigtet plan for Borup Vandværk.

Vores udmærkede vandværk er dog begrænset af en geografisk position midt i byen. Det giver ikke mulighed for nogen udvidelser af nogen væsentlig karakter hverken af kapacitet eller supplerende faciliteter (herunder vandbehandlingssystemer for afkalkning).

Sammenholdt med dette vurderer vi også løbende på eventuel nødforsyning. Vi er i dag ringforbundet med andet vandværk til fælles gavn og sikkerhed. Men med udgangspunkt i en forøget befolkningstilvækst og sikring af vore lokale virksomheder ser bestyrelsen også på muligheden for at kunne etablere et nyt redundant vandværk.

 Men udgangspunktet er det samme, et samarbejde skal udspringe lokalt.

 

Vi vil løbende informere og vi står naturligvis til fuld disposition for besvarelse af yderligere spørgsmål på: info@borupvand.dk

 

  

 

Borup Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsen


 

 

Beredskabsplan 2013

  Ansøgning om eftergivelse af afgift ved ledningsbrud.PDF

Ved vandspild på grund af ledningsbrud kan man ansøge om at få refunderet statsafgift og afgift til vandværket. Man skal betale sit "normalforbrug" + 300 m3 (selvrisiko)

Vedtægter.pdf

I vedtægterne kan man læse de tørre(!) facts om Borup Vandværk, hvad vi er til for og hvordan man får indflydelse.

 Regulativ.pdf

I  regulativet beskrives retten til forsyning af vand. (godkendt af kommunen)

Det fremgår af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for de erhvervsdrivendes, herunder de erhvervsdrivendes aftageres  / klienters /kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

De erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Vandværkets målere bliver løbende kontrolleret for nøjagtighed.

Kalibrering 1.pdf     Kalibrering 2.pdf  Kalibrering 3.pdf Kalibrering 4.pdf  Kalibrering 5. pdf

2016

Bestyrelsens beretning

Referat  fra generalforsamlingen

Årsrapport 2016

2015

Referat fra generalforsamlingen

Årsrapport  2015